zváracie metódy, rozdelenie zvárania, zváračky, elektródy, WPS
BEZPLATNÉ informácie o zváraní pre Vás, ste spokojný s obsahom stránky?
Podporte nás ... NIČ VÁS TO NESTOJÍ. Lajknite nás, kliknite na odkaz...Ďakujeme.

Kontrola procesu zvárania

    Nedeštruktívne kontroly a skúšky zvarov

kontrola zvárania a zvarovZvary napr. tlakových nádob v plynárenskom priemysle, alebo tlakových nádob nákladných áut, bývajú namáhané tlakom plynu, ropy, vody a preto musia prejsť aj nedeštruktívnou skúškou -NDT skúškou zvaru.

   Zisťovanie povrchových chýb zvarov a materiálov

Medzi základné skúšky NDT patrí vizuálna kontrola (VT – visual testing), ktorá predchádza všetkým ostatným skúškam. Táto môže byť prevedená buď priamo (voľným okom, lupou), alebo nepriamo (pomocou napr. fibroskopom alebo kamier).
Medzi ďalšie patrí kapilárna metóda (PT – penetrating testing), magnetická prášková metóda (MT – magnetic powder test). Jedná sa o skúšky, ktorými zisťujeme povrchové chyby zvarov a materiálov.

   Zisťovanie vnútorných chýb zvarov a materiálov

Vnútorné chyby materiálov zisťujeme nasledovnými metódami: skúšanie prežarovaním (RT – Xray test), skúška ultrazvukom (UT – ultrasonic test).
Keďže  VT predchádza všetkým ostatným metódam kontroly, býva v rozsahu 100 percent. Ostatné NDT skúšky (ich druh, rozsah 0 – 100 percent) určí konštruktér, napr. podľa namáhania zvaru tlakom nejakého média. Z dôležitých zvarov tlakových nádob sa zvárajú tzv. kontrolné dosky zváracích spojov a z nich sa v skúšobniach robia skúšky zvarového spoja. Tieto kontrolné dosky musia byť vyrobené za tých istých podmienok ako zvary tlakových nádob. Viac namáhané zvary, alebo z hľadiska možnosti deformácie zvarenca,  na týchto zvaroch býva prevedené žíhanie na odstránenie vnútorných pnutí. Tým sa zmenší vnútorné napätie vo zvaroch a predíde sa napr. prasknutiu zvaru.

   Technológia zvarov – zvárací plán

Zvarové spoje sa prevádzajú podľa zváracieho plánu, ktorý vytvorí zvárací inžinier, technológ. Zvárací plán obsahuje:

  • číslo zváracieho postupu (WPS, WPQR),
  • číslo zvaru, metódu zvárania (MIG, MAG, TIG),
  • typ zvarového spoja (tupý, kútový),
  • teplotu pred ohrevu… atď.

Vo WPS sa zvárač dozvie, aký ma pri zváraní použiť zvárací prúd, napätie, prídavný materiál, veľkosť zvaru, vzdialenosť elektródy – špičky od základného materiálu.
Nevyhovujúce zvary sa musia opraviť (napr. vybrúsením chyby zvaru brúskou) podľa nového zváracieho postupu a prejsť tými istými skúškami (napr. VT, RT..), ako pôvodné zvary. Až po vyhovujúcej opakovanej skúške môže byť uvoľnený na ďalšie použitie.

oxxoxoxxo