zváracie metódy, rozdelenie zvárania, zváračky, elektródy, WPS
BEZPLATNÉ informácie o zváraní pre Vás, ste spokojný s obsahom stránky?
Podporte nás ... NIČ VÁS TO NESTOJÍ. Lajknite nás, kliknite na odkaz...Ďakujeme.

Kontrola prežiarením

    Nedeštruktívna kontrola zvarov prežiarením – rádiografia, rádiometria

kontrola-procesu-preziarenimTento typ kontroly je jednou z mála metód, ktorá je vhodná na zistenie výskytu vnútorných alebo tzv. objemových chýb. Týmito chybami myslíme najmä chyby ako sú bubliny, vnútorné trhliny, póry, neprievary, či rozličné geometrické odchýlky.

Výsledkom prežiarenia je rádiogram, v rámci ktorého sú výraznejšie a rozpoznateľne zobrazené zmeny hrúbky, vnútorné a  povrchové defekty, zmeny štruktúry, atď..

Rozsah hrúbok ktoré je takto možné skúšať je obmedzený do asi 300 mm. Využíva sa hlavne pri kontrole zváraných spojov, odliatkov a výkovkov. Ako zdroje žiarenia sa najčastejšie používajú RTG prístroje alebo niektoré typy izotopov.

Metódy prežiarenia sa rozdeľujú podľa druhu použitého detektora. Je to hlavne:

  • rádiografia, ktorá umožňuje získať trvalý záznam obrazu vnútorných chýb na film a ktorej výstupom je rádiogram
  • rádioskopia, ktorá umožňuje pozorovať chyby vizuálne už počas skúšky; táto metóda však nezachováva trvalý záznam
  • rádiometria, pri tejto metóde je zmena intenzity žiarenia zaznamenaná tzv. detektorom žiarenia a signál z detektora sa spracováva elektronicky.

Pri zisťovaní chýb sa za najvýznamnejšie považujú nasledovné faktory:

  • geometria, tu sa berie do úvahy rozmer zdroja, vzdialenosť zdroj-objekt, či vzdialenosť film-objekt
  • kvalita žiarenia
  • vlastnosti samotného filmu, ako je napríklad filmová neostrosť, zrnitosť, citlivosť filmu

Každá kontrola musí byť zaznamenaní a tento záznam musí obsahovať údaje ako: dátum kontroly, identifikačné číslo zvaru, poradie kontroly prežiarením, označenie úseku potrubia, spôsob prežiarenia, technické údaje rádiogramov, meno, číslo certifikátu a podpis toho kto skúšku vykonáva.

 

Kontrola prežiarením sa zabezpečuje v súlade s normami EN, ISO, ASME, ASTM, podľa požiadaviek zákazníka, či podľa technologických postupov, ktoré sú zákazníkom predložené.

oxxoxoxxo